Przeskocz do treści

Proszę zapoznać się z wzorem deklaracji, która obowiązuje w tym roku – ze względu na zmiany wprowadzone w formule tegorocznej matury, szczególnie strony 5-6 (Informacja do poprawnego wypełnienia deklaracji). Uczniowie klas 4 technikum oraz Absolwenci, którzy chcą zmienić wybór przedmiotów (np. zrezygnować z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, zmienić przedmioty), powinni zgłosić się do szkoły i wprowadzić zmiany w deklaracji – do 8 lutego 2021. Brak jakichkolwiek zmian powoduje, że złożona deklaracja staje się ostateczną. 

Absolwenci, którzy w poprzednich latach nie zdali tylko egzaminu w części ustnej (dotyczy Nowej Formuły – po roku 2015), mogą ubiegać się o wydanie przez OKE świadectwa maturalnego. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku do dyrektora OKE do 31 maja 2021 roku. (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_og%C3%B3lny_EM.pdf)

Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami oraz harmonogramami

1. Egzamin  w części pisemnej zdawany jest w ZSM – E.

2. Egzamin w części praktycznej zdawany jest w:

   - CKZ – kwalifikacje EE.05 oraz EE.21,

   - ZSM – E – pozostałe kwalifikacje.

3. Egzamin będzie przebiegał według procedur i obostrzeń sanitarnych, które obowiązują w  czasie pandemii. Wytyczne epidemiczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zostały umieszczone na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ,  proszę zapoznać się treściami dotyczącymi  zachowania zdających przed i podczas egzaminu.

4. Należy przyjść ok. pół godziny przed egzaminem.

5. Uczniowie zdający egzamin w CKZ muszą posiadać strój ochronny (wymagany podczas zajęć praktycznych w tej placówce.

6. Jeśli w harmonogramie, dla danej kwalifikacji, wyznaczone są dwie sale to uczniowie będą wchodzić według listy zdających, właściwej dla danej sali.

7. Wykaz dopuszczalnych przyborów podczas egzaminów ( zgodnie z Komunikatem  dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z  których mogą  korzystać zdający w części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2021 r. ):

a) część pisemna (wszystkie kwalifikacje): każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis  (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*,

b) część praktyczna:

   - EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych) –    ołówek, gumka, linijka, temperówka,

  - EE.26 (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych) - kalkulator prosty*

  - MG.43 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych) -kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

  - MG.44 (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń) -  kalkulator prosty, długopis

Kacper Woźniak oraz Artur Ciesielski z klasy I b T5 w konkursie multimedialnym "Prawa człowieka ma każdy z nas" organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu.

Michał Tabaczyński z klasy II k T5 został Finalistą Regionalnego Konkursu Literackiego Fascynacje-Inspiracje pod honorowym patronatem Elżbiety Pniewskiej, natomiast Kacper Woźniak z klasy I b T5 został laureatem w tym samym konkursie.

Zuzanna Siminska z klasy II k T5 oraz Krzysztof Czech z klasy IV g T4 otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów 😉

Podziękowania również dla Pani Agaty Sikorskiej--nauczycielki języka angielskiego za zaangażowanie się w konkurs multimedialny!!!

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!